12 юни 2013

Програма за изучаване на четирите Евангелия (Част пета)СРАВНИТЕЛНО-ИЗЯСНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
НА ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕТО

ІV. Последни дни от земния живот на Исус Христос
95. Царствено влизане на Исус Христос в Йерусалим (Марк 11:1-11; Мат. 21:1-11, 14-17; Лука 19:29-44; Йоан 12:12-50)
96. Проклинане на смокинята и очистване на храма (Марк 11:12-26; Мат. 21:12-13, 18-22; Лука 19:45-48)
97. Отговор на Исус Христос към първосвещениците и книжниците. Притчи, отправени към тях (Мат. 21:23-22:14; Марк 11:27-12:12; Лука 20:1-19): а) отговор на Исус Христос за Йоановото кръщение; б) притча за послушния и непослушния син; в) притча за лошите лозари; г) притча за сватбата на царския син
98. Разрешаване на изкусителните въпроси на иродианите, садукеите и законника. Запитване за достойнството на Месия (Мат. 22:15-46; Марк 12:13-37; Лука 20:20-44)
99. Изобличителна реч против фарисеите (Мат. 23:1-39; Марк 12:38-40; Лука 20:45-47; сравн. 11:39-52; 13:34-35)
100. Похвала за усърдието на вдовицата (Марк 12:41-44; Лука 21:1-14)
101. Пророческа реч на Исус Христос за разрушаване на Йерусалим, за свършека на света и за Второто пришествие (Мат. 24:1-25, 46; Марк 13:1-37; Лука 21:5-38): събития преди разрушаване на Йерусалим; разрушаване на Йерусалим; събития преди свършека на света; край на света и Второ пришествие; неочакваност и неизвестност на настъпването на последния ден; увещаване към бодрост: притча за слугите и вратаря; притча за разумните и неразумните девици; притча за талантите; за последния съд
102. Съвещание на Синедриона за залавяне и убиване на Исус Христос. Предателството на Юда (Мат. 26:1-5, 14-16; Марк 14:1-2, 10-11; Лука 22:1-6)
103. Тайната вечеря (Мат. 26:17-29; Марк 14:12-25; Лука 22:7-30; Йоан 13:1-30)
104. Прощална беседа на Исус Христос с учениците (Мат. 26:30-35; Марк 14:26-31; Лука 22:31-39; Йоан 13:11-16, 39)
105. Първосвещеническа молитва на Исус Христос (Йоан 17:1-26)
106. Исус Христос в Гетсиманската градина (четвъртък срещу петък) (Мат. 26:36-56; Марк 14:32-52; Лука 22:39-53; Йоан 18:1-12)
107. Исус Христос на съд пред първосвещениците (Мат. 26:57-75; Марк 14:53-73; Лука 22:54-71; Йоан 18:13-27)
108. Исус Христос на съд пред светските власти (в петък сутринта) (Мат. 27:2, 11-30; Марк 15:1-19; Лука 23:1-25; Йоан 18:28-19:16)
109. Гибелта на Юда (Мат. 27:3-10)
110. Кръстни страдания и смърт на Исус Христос (Мат. 27:31-56; Марк 15:20-41; Лука 23:26-49; Йоан 19:16б-37)
111. Погребение на Исус Христос (Мат. 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42)
112. Поставяне на стража на гроба Христов (Мат. 27:62-66)

V. Възкресение на Исус Христос и Неговото възнесение на небето
113. Утро в първия неделен ден (Мат. 28:1-15; Марк 16:1-11; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-8): а) възкресение на Исус Христос; б) жените, носещи миро; в) цел на пътешествието до гроба; г) време на пътуване до гроба; д) ангели се явяват на жените; е) наименование и вид на небесните вестители; ж) ангелска вест на жените; з) връщане на жените от гроба; е) Мария Магдалина, Петър и Йоан; Христос се явява на Мария Магдалина; и) Христос се явява на жените, носещи миро; й) подкупване на стражата
114. Вечер в първия неделен ден (Лука 24:12-49; Марк 16:12-18; Йоан 29:19-25): а) явяване на Исус на двамата ученика по пътя за Емаус и на Петър; б) явяване на Исус на апостолите без Тома

115. Втори неделен ден (Йоан 29:26-32)
116. Възкръсналият Господ се явява на учениците при Тивериадското езеро (Йоан 21:1-25)
117. Явяване на възкръсналия Господ на Галилейската планина
118. Явявания на възкръсналия Господ, споменати от ап. Павел (1 Кор. 15:5-8)
119. Възнесение на Исус Христос (Марк 16:19-20; Лука 24:50-53)

 

Изучаването на четирите Евангелия се провежда всеки сряда
от 18.00 ч.
в сградата на ЕМЕЦ – Русе.