06 май 2014

Програма за библейските часове в сряда (Деяния на апостолите)
1. Въведение (Лука 1:1-4; Деян. 1:1-5)

 

2. В Йерусалим (Деян. 1:6-6:7)

2.1. В очакване на Петдесетница (1:6-26)

2.2. Денят на Петдесетница (2:1-47)

2.3. Начало на гоненията (3:1-4:31)

2.4. Ответният удар (4:32-6:7)

 

3. Основи на мисионерската дейност по света (6:8 – 12:24)

3.1. Мъченикът Стефан (6:8 – 7:60)

3.2. Благовестителят Филип (8:1-40)

3.3. Савел приема християнството (9:1-31)

3.4. Корнилий приема вярата (9:32-11:18)

3.5. Разрастване и съпротива (11:19-12:24)

 

4. Апостолът между езичниците (12:25 – 21:17)

4.1. Първото мисионерско пътуване (12:25 - 14:28)

4.2. Йерусалмският събор (15:1 – 16:5)

4.3. Мисионерската дейност в Македония (16:6 – 17:15)

4.4. Павел в Атина (17:16-34)

4.5. Коринт и Ефес (18:1 – 19:41)

4.6. Още за Ефес (20:1 – 21:17)

 

5. На път за Рим (21:18 – 28:31)

5.1. Задържането и защитата на Павел (21:18 – 23:35)

5.2. Павел пред съда (24:1 – 26:32)

5.3. В Рим (27:1 – 28:31)

08 януари 2014

ПРОГРАМА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЧАСОВЕ

ВСЯКА СРЯДА, 18.00 ч.


105. Първосвещеническа молитва на Исус Христос (Йоан 17:1-26)

106. Исус Христос в Гетсиманската градина (четвъртък срещу петък) (Мат. 26:36-56; Марк 14:32-52; Лука 22:39-53; Йоан 18:1-12)

107. Исус Христос на съд пред първосвещениците (Мат. 26:57-75; Марк 14:53-73; Лука 22:54-71; Йоан 18:13-27)

108. Исус Христос на съд пред светските власти (в петък сутринта) (Мат. 27:2, 11-30; Марк 15:1-19; Лука 23:1-25; Йоан 18:28-19:16)

109. Гибелта на Юда (Мат. 27:3-10)

110. Кръстни страдания и смърт на Исус Христос (Мат. 27:31-56; Марк 15:20-41; Лука 23:26-49; Йоан 19:16б-37)

111. Погребение на Исус Христос (Мат. 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42)

112. Поставяне на стража на гроба Христов (Мат. 27:62-66)V. Възкресение на Исус Христос и Неговото възнесение на небето

113. Утро в първия неделен ден (Мат. 28:1-15; Марк 16:1-11; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-8): а) възкресение на Исус Христос; б) жените, носещи миро; в) цел на пътешествието до гроба; г) време на пътуване до гроба; д) ангели се явяват на жените; е) наименование и вид на небесните вестители; ж) ангелска вест на жените; з) връщане на жените от гроба; е) Мария Магдалина, Петър и Йоан; Христос се явява на Мария Магдалина; и) Христос се явява на жените, носещи миро; й) подкупване на стражата

114. Вечер в първия неделен ден (Лука 24:12-49; Марк 16:12-18; Йоан 29:19-25): а) явяване на Исус на двамата ученика по пътя за Емаус и на Петър; б) явяване на Исус на апостолите без Тома115. Втори неделен ден (Йоан 29:26-32)

116. Възкръсналият Господ се явява на учениците при Тивериадското езеро (Йоан 21:1-25)

117. Явяване на възкръсналия Господ на Галилейската планина

118. Явявания на възкръсналия Господ, споменати от ап. Павел (1 Кор. 15:5-8)

119. Възнесение на Исус Христос (Марк 16:19-20; Лука 24:50-53)

31 декември 2013

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА

НЕДЕЛЯ, 5 декември 2014 г., 10.00 ч.

П: И сега, възлюбени, по свободна воля искаме да се съединим с нашия Бог, Господ на Завета, и да поемем ярема на Христос върху нас. Да поемем Неговия ярем значи, че от сърце сме готови Той да ни посочи нашето работно място и служба и че само Той е нашата награда. Христос има много служби, които трябва да се извършват; някои са лесни, други са тежки; някои носят слава, други укор; някои отговарят на нашите природни дарби u временни интереси, други противоречат на едното и на другото. В някои неща волята на Христа и нашата не си противоречат, но в други можем да изпълним волята на Христос само като се отречем от себе си. Силата за да извършим всичко това ни е обещана в Христос, Който ни заздравява. Затова нека приемем като свой Божия Завет: Ние искаме да се съединим с Господа и съединени в Неговата сила никога вече да не се връщаме назад. След тази подготовка нека с искрено упование в Неговата милост и като се осланяме на Неговото обещание, отново да Му се предадем.

МОЛИТВА

 
 
П: Господи, Боже наш, Святи Отче! Ти в Христа ни повика да бъдем съпричастни в Твоя милостив Завет. С радост поемаме ярема на послушанието върху нас и от любов към Теб се обвързваме да търсим u вършим Твоята съвършена воля. Ние вече не принадлежим на себе си, а на Теб.

 
Проповедник и църква: Вече не принадлежа на себе си, а на Теб. Постави ме там, където искаш и с когото искаш. Дай ми да действам, дай ми да търпя. Употреби ме за Теб или ме остави настрана за Теб. Възвиси ме за Теб или ме понижи за Теб. Допусни да съм изпълнен, допусни да съм празен. Дай ми всичко, не ми давай нищо. Със свободно решение и от цяло сърце предоставям всичко на Твоята воля  и управление. И сега, Святи и Възвишен Боже, Отче, Сине и Святи Дух, Ти си мой, а аз съм Твой. Нека бъде така. Потвърди в небето моята преданост така, както я изповядах на земята. Амин.28 октомври 2013

ЕЖЕНЕДЕЛНО ПРИЧАСТЯВАНЕ

От 3 ноември 2013 г. отслужването на Господня трапеза в Евангелска методистка епископална църква - Русе ще се извършва по време на всяко неделно богослужение. По този начин ние ще се доближим към антентичтата методистка евхаристийна практика, която беше останала в забвение в продължение на десетилетия.

Проповедта на Джон Уесли за задължението за постоянно причастяване можете да прочетете на официалната страница на Евангелска методистка епископална църква в България.

13 октомври 2013

Благодарствен ден

На 20 октомври 2013 г. ще отбележим благодарствения ден. На този ден заедно ще започнем богослужението със следната благодарствена молитва: 

П: Отче небесен, с благодарност заставаме пред една богата трапеза. Ти си благословил усилията ни. Ти си подарил една добра реколта. От година на година Ти извършваш това чудо и отново потвърждаваш истината на Твоето бащино обещание, че сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да се прекратят, докато съществува земята.

Ц: Затова ние Те славим.
П: Помогни ни не само да се наслаждаваме с благодарни сърца на получените блага, но и да виждаме нуждите и потребностите на нашите ближни. Научи ни все по-добре да разбираме, че Твоите дарове се приемат правилно само тогава, когато са споделени с другите.
Ц: Ние Ти благодарим чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин. 

Нека през предстоящата седмица да си спомним за всички
благословения, които ни е дал Господ през изминалата година.